فیلم آموزش رشته زدن (زنجیره بافی) برای تابلوفرش در خانه

زنجیره بافی یا زنجیره زدن فرش و تابلوفرش دستبافت : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور تغییر ناپذیر نگه داشتن چله های دار و استحكام نخست و انتهای فرش و به نظم كشیدن چله ها بكار برده می شود.  
فیلم آموزش رشته زدن (زنجیره بافی) برای تابلوفرش در خانه

زنجیره بافی یا زنجیره زدن فرش و تابلوفرش دستبافت : بعد از کوجی بندی و هاف گذاری به منظور تغییر ناپذیر نگه داشتن چله های دار و استحكام نخست و انتهای فرش و به نظم كشیدن چله ها بكار برده می شود.

 


فیلم آموزش زنجیره زدن (زنجیره بافی) برای تابلوفرش در خانه

 

 

زنجیره بافی ۲ نوع است :

 

زنجیره بافی متداخل (گندمی ) :

برای این کار نخی را با درازا ۱۰برابر عرض فرش برداشته آن را ۲لا می نماییم و به صورت گلوله کوچکی در می آوریم و برای انجام زنجیره بافی از محلی که نخ دو لا شده است نخ را مفتوح کرده و روی دو تار قرار می دهیم و گلوله را بعید تار چرخانده و از محلی که نخ را باز کرده بودیم خارج می کنیم و این عمل را تا انتهای چپ فرش تکرار می کنیم(بهتر است که این عملیات از سمت راست شروع شود) و در پایان انتهای نخ را به راست روها می بندیم.


زنجیره بافی قایقی (جناقی) :

نخ ویژه دودمان بافی را برداشته و آن را از بعید تارهای چله به چهره ۲تایی رد می نماییم و تا پایان پیوستگی می دهیم در این حالت می توانیم یا پیشه را پایان یافته فرض نماییم و انتهای نخ رشته را به راست روها ببندیم یا اینکه با یک رده برگشتی این عمل را تکرار کنیم و در نهایت راز نخ رشته را به راست رو ببندیم البته این نکته گفتنی است که باید پیش از عملیات دودمان بافی به طریق قایقی درازا نخ رشته با توجه به شمار ردیفی که می خواهیم سلسله بزنیم مناسب باشد (جنس نخ دودمان بهتر است از جنس نخ اربعین باشد).منبع : همیار فرش

 

 

مشاهده فیلم آموزش زنجیره زدن برای تابلوفرش