• چهارشنبه 08 تیر 1401 - 18:28
  • 116
  • 0 دیدگاه

رجشمار تابلو فرش چند است ؟ + توضیحات کامل درباره رجشمار تابلوفرش کامپیوتری

رجشمار تابلو فرش بین عدد ۴۰ تا ۶۰ است و  توضیحات کامل درباره رجشمار تابلوفرش کامپیوتری نمره های رجشمار تابلوفرش بین ۴۰ الی ۶۰ است که متداول ترین رجشمار برای تابلوفرش ۴۵ الی ۵۵ است. اما اکثرا ۵۰ د
رجشمار تابلو فرش چند است ؟ + توضیحات کامل درباره رجشمار تابلوفرش کامپیوتری

رجشمار تابلو فرش بین عدد ۴۰ تا ۶۰ است و  توضیحات کامل درباره رجشمار تابلوفرش کامپیوتری نمره های رجشمار تابلوفرش بین ۴۰ الی ۶۰ است که متداول ترین رجشمار برای تابلوفرش ۴۵ الی ۵۵ است. اما اکثرا ۵۰ در نظر گرفته می‌شود. 

همانطور که اطلاع دارید رجشمار کمتر از ۵۰ مساوی است با ابعاد بزرگتر و تراکم و ظرافت کمتر 

و در حالت بالعکس آن ، رجشمار ۵۰ و بالاتر ،یعنی کاهش ابعاد و تراکم و ظرافت بالاتر.