بافت کدام فرش ها و تابلوفرشها سود بیشتری دارد؟

بافت کدام فرش ها و تابلوفرشها سود آور است؟ خیلی از کاربران فرش اموز در پیام های خود میپرسند کدام تابلوفرش و فرشهای زیرپایی در بازار بها و ارزش بالاتری دارند که ما انها را ببافیم. در اینجا میخواهم برا
بافت کدام فرش ها و تابلوفرشها سود بیشتری دارد؟

بافت کدام فرش ها و تابلوفرشها سود آور است؟


خیلی از کاربران فرش اموز در پیام های خود میپرسند کدام تابلوفرش و فرشهای زیرپایی در بازار بها و ارزش بالاتری دارند که ما انها را ببافیم. در اینجا میخواهم برای شما بافندگان بهترین طرحهای قالیبافی را برای بافت و فروش شناسایی کنم و معرفی کنم

 

 بافت کدام فرش ها و تابلوفرشها سود بیشتری دارد؟

جشن عروسی پاپ

اولین طرحی که میخواهم برایتان پیشنهاد دهم طرح عروسی پاپ است که با ابعاد بزرگ خود 180*120 در بازار تابلوفرش ها یکه تازی میکند و قیمت تابلوفرش آماده آن در بازار بصورت قاب شده 16 الی میلیون تومان خرید و فروش میشود

 

عروسی پاپ

 

 

مسافرت خانوادگی

طرح مسافرت خانوادگی که اسم دوم ان بدرقه است . این تابلوفرش یکی محبوب تین تابلوفرش های فرانسوی در بازار است. شما هر فروشگاه تابلوفرشی سر بزنید حتما یکی از تابلوفرش هایشان همین تابلو است.